პირობები

წინამდებარე წესები და პირობები წარმოადგენს თქვენსა და შპს „ლაგის“ შორის დადებულ სავალდებული ძალის მქონე შეთანხმებას და არეგულირებს თქვენს მიერ www.lagishop.ge ვებ-გვერდის გამოყენებას.

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ წინამდებარე წესებსა და პირობებს

ყველა მომხმარებელი ვალდებულია დაეთანხმოს წინამდებარე წესებსა და პირობებს, რომელსაც სურს www.lagishop.ge ვებ-გვერდის მეშვეობით შეიძინოს პროდუქცია ან/და მიიღოს მომსახურება.

ტერმინთა განმარტება

წესებსა და პირობებში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

“მომხმარებელი” – ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც დარეგისტრირდება www.lagishop.ge -ზე, ან რეგისტრაციის გარეშე ვებ-გვერდის მეშვეობით სურს იყიდოს პროდუქტი ან/და მიიღოს მომსახურება;

“რეგისტრაცია” – ნიშნავს მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდზე სპეციალური პროცედურის გავლასა და ანგარიშის შექმნას

“ავტორიზაცია” – მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდზე რეგისტრირებული ანგარიშის მეშვეობით განხორციელებული ქმედება;

“საგარანტიო მომსახურება“ – ნიშნავს კომპანიის ან მისი კონტრაქტორის მიერ გაყიდვის შემდეგ დაზიანებული პროდუქტის უფასო და აუცილებელ შეკეთებას საგარანტიო ტალონში მითითებული წესების მიხედვით;

“პერსონალური მონაცემი” – ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს. პირი იდენტიფიცირებადია, როდესაც შესაძლებელია მისი იდენტიფიცირება პირდაპირ ან არაპირდაპირ, კერძოდ, საიდენტიფიკაციო ნომრით ან პირის მახასიათებელი ფიზიკური, ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, კულტურული ან სოციალური ნიშნებით;

მხარეთა გარანტიები

წინამდებარე წესებსა და პირობებზე დათანხმებით, მომხმარებელი ადასტურებს, რომ:

2.1 მომხმარებელს აქვს სრული უფლებამოსილება იმისათვის, რომ დაეთანხმოს წინამდებარე წესებსა და პირობებს, გააფორმოს ხელშეკრულება კომპანიასთან და შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.

2.2 მომხმარებელი სრულად აცნობიერებს თავისი ნების გამოვლენის შინაარსა და მისგან გამომდინარე სამართლებრივ შედეგებს. ასევე, რომ იგი არის ქმედუნარიანი პირი და მოქმედებს თავისუფალი ნების გამოვლენის საფუძველზე და არ იმყოფება ნებისმიერი პრეპარატის ზემოქმედების ქვეშ, რომელიც გამორიცხავს მისი თავისუფალი ნების გამოვლენას. მომხმარებელი ასევე ადასტურებს, რომ მასზე არ განხორციელებულა რაიმე მართლსაწინააღმდეგო ქმედება, როგორიცაა მუქარა, ზეწოლა, ძალადობა და სხვა;

2.3 მომხმარებელი კეთილსინდისიერად, დათქმულ დროსა და ადგილას შეასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებ;

2.4 მომხმარებლის მიერ რეგისტრირებული, ან ყიდვისას მითითებული ყველა მონაცემი არის ზუსტი;

2.5 მომხმარებელი არ არის ჩაბმული ან არ მონაწილეობს არცერთი იურისდიქციის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ რაიმე სახის უკანონო საქმიანობაში;

2.6 კომპანია „ლაგი“ უფლებამოსილია ცალმხრივად უარი თქვას მომსახურების გაწევაზე, თუ წინამდებარე პირობების რომელიმე ნაწილს არღვევს მომხმარებელი.

2.7 კომპანია “ლაგი” ვალდებულია უზრუნველყოს შესაბამისი შეკვეთის შესრულება, თუ არ არსებობს მომხმარებლის მხრიდან დამაბრკოლებელი ფაქტორები.

2.8 კომპანია “ლაგი” უფლებამოსილია შეიტანოს ცვილებები პირობებში, რომელიც უნდა ეცნობოს მომხმარებელს ვებ-გვერდის მეშვეობით 10 კალენდარული დღით ადრე. მომხამრებელი ვალდებულია თვალი ადევნოს პირობებს.

მომხმარებლის მიერ ანგარიშის გახსნა (რეგისტრაცია) და ავტორიზაცია

3.1 მომხმარებელს უფლება აქვს რეგისტრაცია გაიაროს ვებ-გვერდზე. მომხმარებლის მიერ მითითებული მონაცემები უნდა იყოს ზუსტი და ყოველთვის განახლებული.

3.2 რეგისტრაციის გავლით მომხმარებელი ეთანხმება წინამდებარე წესებსა და პირობებს. ასევე, რეგისტრაციის გარეშე ნივთის შეძენის შემთხვევაშიც ავტომატურად ეთანხმება მომხმარებელი ჩვენს პირობებს. მომხმარებელი ვალდებულია ყოველთვის უსაფრთხოდ შეინახოს მისი პირადი ანგარიშის წვდომის კოდები და არასდროს გაუმჟღავნოს ისინი მესამე პირებს;

3.3 მომხმარებელი კისრულობს სრულ პასუხისმგებლობას მისი ანგარიშით განხორციელებულ ნებისმიერ ქმედებაზე. იმ შემთხვევაში, თუ პირი სხვისი სახელითა და მითითებით ახორციელებს წვდომას მომხმარებლის ანგარიშზე, იგულისხმება, რომ მას გააჩნია საკმარისი უფლებამოსილება, რომ მომხმარებელს დააკისროს განსაზღვრული ვალდებულებები. კომპანია სრულად იხსნის პასუხისმგებლობას მესამე პირის მიერ მომხმარებლის ანგარიშზე წვდომისას დამდგარ ზიანზე;

3.4 რეგისტრაციის შემდეგ საკუთარ ანგარიშში შესვლა და სარგებლობა შესაძლებელია ავტორიზაციის მეშვეობით. ვებ-გვერდზე ნივთის შეძენა შესაძლებელია რეგისტრაციისა და ავტორიზაციის გარეშეც.

საგარანტიო მომსახურება.

ძვირფასო მომხმარებლებო   შესაძლო გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით , გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ საგარანტიო პირობებს საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი  – ,, მომხმარებელთა უფლებათა კანონში  ‘’ გაწერილი პირობების  გათვალისწინებას . გაყიდვის შემდგომი დაზიანებული  მოწყობილობის უსასყიდლო შეკეთებას ან შეცვლას.

თუ საქონელი ნაკლის მქონე აღმოჩნდა, საგარანტიო მომსახურების მისაღებად მომხმარებელმა   უნდა მიმართოს  შპს ,,ლაგს,,   საგარანტიო ნივთის  შეკეთება  ან შეცვლა უნდა მოხდეს  შესაკეთებელი მოწყობილობის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში წარდგენიდან   40 დღის ვადაში.

მომხმარებელს უფლება აქვს მოითხოვოს ნივთის შეცვლა თუ:

4.1 ნივთს გახსნისთანავე (ყუთიდან ამოღებისთანავე) დაუფიქსირდა ვიზუალური დეფექტი, ან პროდუქტი განსხვავდება შეკვეთილი პროდუქტისგან. შეძენილი ნივთის მიღებისთანავე შეამოწმეთ მისი ვიზუალური მდგომარეობა და სისწორე კურიერის თანდასწრებით

4.2 შეძენილ ნივთს ჩაბარებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში აღმოაჩნდება ქარხნული დეფექტი, მყიდველმა დაზიანებული ნივთი აღნიშნულ ვადაში უნდა წარადგინოს შპს ,,ლაგის “ ოფისში. იმ შემთხვევაში, თუ შპს ,,ლაგი“ შეცვლის აქტით დაადასტურებს ქარხნულ დეფექტს, ნივთი შეიცვლება კომპანიის მიერ დადგენილი წესით. ასეთ შემთხვევაში, მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს პროდუქტი სრული კომპლექტაციით.

4.3 ნივთის ჩაბარებიდან 3 კალენდარული დღის ვადაში პროდუქტზე დადგინდება ქარხნული ხარვეზი და კომპანიის მხრიდან შეუძლებელი იქნება საგარანტიო ნივთის შეცვლა იდენტური მოწყობილობით,  მომხმარებელს დაუბრუნდება გადახდილი თანხა და ნივთი დარჩება კომპანიას. განვადების შემთხვევაში, განვადება გაუქმდება.

ნივთის უკან დაბრუნების დამატებითი პირობები

5.1 “მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონიდან გამომდინარე, მომხმარებელს უფლება აქვს დისტანციურად (ონლაინ) ნივთის შეძენის შემთხვევაში უარი თქვას ხელშეკრულებაზე და უკან დაუბრუნოს საქონელი მოვაჭრეს, საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან 14 დღის ვადაში.

5.2 ნივთის დაბრუნების მნიშვნელოვანი პირობაა რომ მას ქონდეს სასაქონლო სახე, ახლდეს ყველა მაკომპლექტებელი აქსესუარი, მათ შორის ყუთიც და ეტიკეტიც.

5.3 მომხმარებელი ვალდებულია თავად უზრუნველყოს ნივთის დაბრუნება და გასწიოს დაბრუნებასთან დაკავშირებული სრული ხარჯები, მათ შორის ტრანსპორტირება და საჭიროების შემთხვევაში დემონტაჟიც.

5.4 თანხის უკან დაბრუნების დროს ხდება მხოლოდ ნივთის ღირებულების დაბრუნება, შპს. ‘ლაგი’  არ არის ვალდებული მომხმარებელს აუნაზღაუროს მის მიერ ნივთის შეძენისას გადახდილი ტრანსპორტირების, თუ მონტაჟის ან დემონტაჟის საფასური.

მომხმარებელს არ აქვს უფლება ნივთის დაბრუნების თუ:

6.1 მიწოდებული საქონელი ან მომსახურება მომხმარებლის ინდივიდუალური შეკვეთით არის დამზადებული ან აშკარად მის პირად საჭიროებებზეა მორგებული;

6.2 მას მიეწოდა ჰერმეტულად დაცული საქონელი, მისი ჰერმეტულობა მიწოდების შემდეგ დაირღვა და, ამდენად, საქონლის დაბრუნება შეუძლებელია ჯანმრთელობის ან ჰიგიენური ნორმების დაცვის გამო;

6.3 მიწოდებულ იქნა დალუქული აუდიო – ან ვიდეოჩანაწერი ან პროგრამული უზრუნველყოფა და მისი ლუქი მიწოდების შემდეგ დაირღვა;

6.4 პროდუქტს შენარჩუნებული არ აქვს სასაქონლო სახე, სამომხმარებლო თვისებები, პლომბი, საფაბრიკო იარლიყი (ეტიკეტი).

ვალდებულებების გაქარწყლება

7.1 ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შედეგად ქარწყლდება მხარეების მიერ დისტანციური ხელშეკრულების შედეგად ნაკისრი ვალდებულებები.

7.2 მომხმარებელი ვალდებულია მოვაჭრისათვის ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შეტყობინება გააგზავნოს ელ-ფოსტაზ: info@lagishop.ge და თან დაურთოს: სახელი, გვარი, შეკვეთის ნომერი, შეძენის თარიღი.

7.3 შეტყობინებიდან მომხამრებელმა არაუგვიანეს 7 კალენდარული დღის ვადაში უნდა დაუბრუნოს პროდუქტი მოვაჭრეს. პროდუქტის დაბრუნებასთან დაკავშირებული ხარჯები ეკისრება მომხმარებელს. მოვაჭრე ვალდებულია დაუბრუნოს მომხმარებელს პროდუქტის ნასყიდობისათვის გადახდილი თანხა პროდუქტის დაბრუნებიდან 14 დღის ვადაში.

საგარანტიო მომსახურება არ ხორციელდება/უქმდება თუ:                                                         

8.1 გასულია საგარანტიო ვადა;

8.2 არ არის წარმოდგენილი მწარმოებლის საგარანტიო ტალონი (არსებობის შემთხვევაში);

8.3 საგარანტიო ტალონში მონაცემები შეცვლილია, წაშლილია ან გადაკეთებულია;

8.4 საგარანტიო ტალონში და მოწყობილობის კორპუსზე არ იკითხება ან ამძვრალია სერ/ნომერი, იმეი კოდი;

8.5 მოწყობილობას აღენიშნება ვიზუალური ან მექანიკური დაზიანება/დეფექტი;

8.6 მოწყობილობა გამოიყენებოდა მისი დანიშნულების შეუსაბამო მიზნ(ებ)ით, არასაყოფაცხოვრებო დანიშნულებისათვის;

8.7 დაზიანებულია ან ამძვრალია პლომბი ან ლუქი;

8.8 დარღვეულია მწარმოებლის მიერ მოწყობილობაზე თანდართული შენახვისა და მოხმარების წესი;

8.9 დაზიანება გამოწვეულია კომპიუტერული ვირუსის ან შეუსაბამო ფაილ(ებ)ის მიერ;

8.10 დაზიანება გამოწვეულია ელ.ქსელის გაუმართაობით (ძაბვის ცვლილება მეტია ან ნაკლებია 220-230 ვოლტზე) მექანიზმის დანესტიანებით, კოროზიით, მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, ექსპლუატაციის და შენახვის წესების/პირობების დარღვევით, არაკომპეტენტური პირის მიერ ჩატარებული არაკვალიფიკაციური სარემონტო/სამონტაჟო სამუშაოების შედეგად.

8.11 გარანტია არ ვრცელდება პროგრამულ უზრუნველყოფაზე, სისტემური ბლოკის კვების ბლოკზე, ნივთის ელემენტზე, ხუთ პიქსელამდე დაზიანებაზე, მეხსიერების ბარათზე, სადენებზე, გადამყვანებზე, სამუხტ მოწყობილობასა და სხვა აქსესუარებზე.

მიწოდების პირობები

მიმწოდებელი კომპანია

9.1 შ.პ.ს  ,,ლაგის,, ინტერნეტ მაღაზიით შეძენილ შენაძენს ადგილზე მოგაწვდით  შუამვალი გადამზიდავი კომპანია.

მიწოდების ფასები და ვადა

10.1 მიწოდება საქართველოს ფარგლებში – 10 ლარი. სტანდარტული მიწოდების პერიოდი შეადგენს 1-5 სამუშაო დღეს. გაუთვალისწინებელი შემთხვევების გამო შესაძლოა მიწოების ვადა გაიზარდოს რის შესახებაც გაცნობებთ ოპერატორი.

ნივთის დაზიანების რისკი

11.1 გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით,  გზავნილის შეფუთვის დაზიანების შემთხვევაში, მომხარებელს უფლება აქვს სატრანსპორტო კომპანიისგან არ ჩაიბაროს გზავნილი. მოხმარებელი ვალდებულია  სატრანსპორტო აგენტთან ერთად გახსნას გზავნილი მის ჩაბარებამდე, დარწმუნდეს მის დაუზიანებლობაში და მხოლოდ ამის შემდეგ მოაწეროს ხელი გზავნილის ჩაბარების დოკუმენტს. ჩაუბარებლობის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა აცნობოს მომხმარებელმა კომპანია „ლაგს“  ცხელი ხაზის მეშვეობით 0322 2425060

11.2 გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ როგორც ვიზუალური დეფექტი, ისე ნივთის სისწორე აღმოჩენილი უნდა იქნას  აუცილებლად კურიერის თანდასწრებით;  ამიტომ თუკი საკურიერო კომპანიის წარმომადგენლის მხრიდან ადგილიდანვე არ მოხდება ჩვენთან დაკავშირება, ხარვეზის არსებობის შეტყობინების მიზნით,  მომხმარებლის მხრიდან მოთხოვნილი გადაცვლა, ან უკან დაბრუნება არ დაკმაყოფილდება.

შეცდომით, მიღებული პროდუქცია

12.1 მომხმარებელი ვალდებულია შეამოწმოს ნივთის მოდელი, თუ რაოდენობის სისწორე კურიერის თანდასწრებით და შემდეგ მოაწეროს ხელი ჩაბარების აქტს. შეცდომით მიღებული შეკვეთის შემთხვევაში, მომხმარებელმა უარი უნდა თქვას ნივთის ჩაბარებაზე და კურიერის თანდასწრებით უნდა დაგვიკავშირდეს ცხელ ხაზზე: 0322 425060

ნივთის დაკარგვის რისკი

13.1 თუ შეკვეთიდან 1-5 სამუშაო დღის ვადაში არ მოგაწოდათ ნივთი გადამზიდმა კომპანიამ, გთხოვთ, დაუყონებლივ მოგვწეროთ ელ-ფოსტის მეშვეობით: Info@lagishop.ge ან დაგვიკავშიდეთ ცხელ ხაზზე: 0322 425060

ნივთის აწყობა/მონტაჟი

14.1 გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ კურიერი არ არის პასუხისმგებელი ნივთის აწყობაზე. თუ პროდუქტის შემოწმებისთვის საჭიროა ნივთის აწყობა, ამას აკეთებს თავად მომხმარებელი (ყველა პროდუქტს მოყვება დეტალური ანოტაცია/ინსტრუქცია და შეძენამდე ასევე შეგიძლიათ დეტალური ინფორმაცია მიიღოთ ჩვენი წარმომადგენლისგან  0322 425060

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ამუშავებს შემდეგი კომპანია:

შპს “ლაგი“

იურიდიული მისამართი: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას N41

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 202911242

ვებგვერდი: lagishop.ge

ელ. ფოსტა: info@lagishop.ge

15.1 ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს მხოლოდ თქვენს მიერ ჩვენს ვებ-გვერდზე www.lagishop.ge პროდუქტის შეძენის ან/და მომსახურების განხორციელების მოთხოვნის შემთხვევაში.

15.2 თქვენი პერსონალური მონაცემები შესაძლებელია დამუშავებულ იქნეს თქვენთვის პროდუქტის მიწოდების და მიწოდების პრობლემების შემთხვევაში, ასევე თქვენი საჩივრებისა და თქვენს მიერ შეძენილი პროდუქტის საგარანტიო პრეტენზიების დასამუშავებლად.

15.3 შპს „ლაგი“ ახორციელებს შემდეგი პერსონალური მონაცემების დამუშავებას: სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ელ. ფოსტა, მობილურის ნომერი, საქონლის მიწოდების ადგილის მისამართი და ქვეყანა. კომპანია „ლაგი“ არ ამუშავებს თქვენს მონაცემებს, რომელიც დაკავშირებულია გადახდასთან, თუ განვადებასთან.

15.4 თქვენი მონაცემები შესაძლებელია გადაცემული იქნას ქვეკონტრაქტორებისთვის, რომლებიც ახორციელებენ საკურიერო მომსახურებას, რათა თქვენი შეკვეთა შესრულდეს სრულყოფილად. სხვა შემთხვევებში მხოლოდ მაშინ გადაეცემა მონაცემები მესამე პირს, როდესაც არსებობს სასამართლოს გადაწყვეტილება და კანონით მოეთხოვება კომპანიას.

15.5 თქვენი პერსონალური მონაცემების შენახვა განხორციელდება მხოლოდ თქვენს მიერ ანგარიშის გახსნის შემთხვევაში. მონაცემები შენახულია კანონდით დადგენილ ვადამდე.

15.6 გვერდის სერვისებით და პროდუქტებით სარგებლობა ჩვენი პოლიტიკის თანახმად არ არის გამიზნული და მიმართული 18 წელს მიუღწეველი პირებისათვის, ამიტომ თუ თქვენ არ ხართ სრულწლოვანი, თქვენ არ გაქვთ უფლება ისარგებლოთ ჩვენი სერვისებითა და პროდუქტებით სრულწლოვანების მიღწევამდე.

15.7 შპს „ლაგი“ პასუხისმგებელია, რომ მიიღოს ყველა ორგანიზაციული და ტექნიკურ ზომები და შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი და დაცული იქნეს თქვენი პერსონალური მონაცემები შემთხვევითი ან უკანონო განადგურებისაგან, შეცვლისაგან, გამჟღავნებისაგან, მოპოვებისაგან, ნებისმიერი სხვა ფორმით უკანონო გამოყენებისა და შემთხვევითი ან უკანონო დაკარგვისაგან. აუცილებელია აღინიშნოს, რომ ინტერნეტ სივრცე არ წარმოადგენს დაცულ გარემოს და ინფრომაციას რომელსაც ინტერნეტის მეშვეობით ვაგზავნით, ყოველთვის არის ალბათობა იმისა რომ მასზე არასანქცირებული წვდომა მოიპოვონ მესამე პირებმა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ.

15.8 შპს „ლაგის“ მიერ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი არის “პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონი და “კონვენცია პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ”.

15.9 თქვენ უფლება გაქვთ მოითხოვოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების შეცვლა, რედაქტირება, განახლება, ინფორმაცია მესამე პირებზე გადაცემის შესახებ.

გავეცანი შპს „ლაგის“ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას და ვაცხადებ თანხმობას, რომ შპს „ლაგიმ“ ვებ-გვერდის www.lagishop.ge -ს მეშვეობით დაამუშავოს ჩემი პერსონალური მონაცემები აღნიშნული პოლიტიკისა და საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.