პირობები

წინამდებარე წესები და პირობები წარმოადგენს თქვენსა და შპს „ლაგის“ შორის დადებულ სავალდებული ძალის მქონე შეთანხმებას და არეგულირებს თქვენს მიერ www.lagishop.ge ვებ-გვერდის გამოყენებას.

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ წინამდებარე წესებსა და პირობებს

ყველა მომხმარებელი ვალდებულია დაეთანხმოს წინამდებარე წესებსა და პირობებს, რომელსაც სურს www.lagishop.ge ვებ-გვერდის მეშვეობით შეიძინოს პროდუქცია ან/და მიიღოს მომსახურება.

ტერმინთა განმარტება

წესებსა და პირობებში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

“მომხმარებელი” – ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც დარეგისტრირდება www.lagishop.ge -ზე, ან რეგისტრაციის გარეშე ვებ-გვერდის მეშვეობით სურს იყიდოს პროდუქტი ან/და მიიღოს მომსახურება;

“რეგისტრაცია” – ნიშნავს მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდზე სპეციალური პროცედურის გავლასა და ანგარიშის შექმნას

“ავტორიზაცია” – მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდზე რეგისტრირებული ანგარიშის მეშვეობით განხორციელებული ქმედება;

“საგარანტიო მომსახურება“ – ნიშნავს კომპანიის ან მისი კონტრაქტორის მიერ გაყიდვის შემდეგ დაზიანებული პროდუქტის უფასო და აუცილებელ შეკეთებას საგარანტიო ტალონში მითითებული წესების მიხედვით;

“პერსონალური მონაცემი” – ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს. პირი იდენტიფიცირებადია, როდესაც შესაძლებელია მისი იდენტიფიცირება პირდაპირ ან არაპირდაპირ, კერძოდ, საიდენტიფიკაციო ნომრით ან პირის მახასიათებელი ფიზიკური, ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, კულტურული ან სოციალური ნიშნებით;

მხარეთა გარანტიები

წინამდებარე წესებსა და პირობებზე დათანხმებით, მომხმარებელი ადასტურებს, რომ:

2.1 მომხმარებელს აქვს სრული უფლებამოსილება იმისათვის, რომ დაეთანხმოს წინამდებარე წესებსა და პირობებს, გააფორმოს ხელშეკრულება კომპანიასთან და შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.

2.2 მომხმარებელი სრულად აცნობიერებს თავისი ნების გამოვლენის შინაარსა და მისგან გამომდინარე სამართლებრივ შედეგებს. ასევე, რომ იგი არის ქმედუნარიანი პირი და მოქმედებს თავისუფალი ნების გამოვლენის საფუძველზე და არ იმყოფება ნებისმიერი პრეპარატის ზემოქმედების ქვეშ, რომელიც გამორიცხავს მისი თავისუფალი ნების გამოვლენას. მომხმარებელი ასევე ადასტურებს, რომ მასზე არ განხორციელებულა რაიმე მართლსაწინააღმდეგო ქმედება, როგორიცაა მუქარა, ზეწოლა, ძალადობა და სხვა;

2.3 მომხმარებელი კეთილსინდისიერად, დათქმულ დროსა და ადგილას შეასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებ;

2.4 მომხმარებლის მიერ რეგისტრირებული, ან ყიდვისას მითითებული ყველა მონაცემი არის ზუსტი;

2.5 მომხმარებელი არ არის ჩაბმული ან არ მონაწილეობს არცერთი იურისდიქციის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ რაიმე სახის უკანონო საქმიანობაში;

2.6 კომპანია „ლაგი“ უფლებამოსილია ცალმხრივად უარი თქვას მომსახურების გაწევაზე, თუ წინამდებარე პირობების რომელიმე ნაწილს არღვევს მომხმარებელი.

2.7 კომპანია “ლაგი” ვალდებულია უზრუნველყოს შესაბამისი შეკვეთის შესრულება, თუ არ არსებობს მომხმარებლის მხრიდან დამაბრკოლებელი ფაქტორები.

2.8 კომპანია “ლაგი” უფლებამოსილია შეიტანოს ცვილებები პირობებში, რომელიც უნდა ეცნობოს მომხმარებელს ვებ-გვერდის მეშვეობით 10 კალენდარული დღით ადრე. მომხამრებელი ვალდებულია თვალი ადევნოს პირობებს.

მომხმარებლის მიერ ანგარიშის გახსნა (რეგისტრაცია) და ავტორიზაცია

3.1 მომხმარებელს უფლება აქვს რეგისტრაცია გაიაროს ვებ-გვერდზე. მომხმარებლის მიერ მითითებული მონაცემები უნდა იყოს ზუსტი და ყოველთვის განახლებული.

3.2 რეგისტრაციის გავლით მომხმარებელი ეთანხმება წინამდებარე წესებსა და პირობებს. ასევე, რეგისტრაციის გარეშე ნივთის შეძენის შემთხვევაშიც ავტომატურად ეთანხმება მომხმარებელი ჩვენს პირობებს. მომხმარებელი ვალდებულია ყოველთვის უსაფრთხოდ შეინახოს მისი პირადი ანგარიშის წვდომის კოდები და არასდროს გაუმჟღავნოს ისინი მესამე პირებს;

3.3 მომხმარებელი კისრულობს სრულ პასუხისმგებლობას მისი ანგარიშით განხორციელებულ ნებისმიერ ქმედებაზე. იმ შემთხვევაში, თუ პირი სხვისი სახელითა და მითითებით ახორციელებს წვდომას მომხმარებლის ანგარიშზე, იგულისხმება, რომ მას გააჩნია საკმარისი უფლებამოსილება, რომ მომხმარებელს დააკისროს განსაზღვრული ვალდებულებები. კომპანია სრულად იხსნის პასუხისმგებლობას მესამე პირის მიერ მომხმარებლის ანგარიშზე წვდომისას დამდგარ ზიანზე;

3.4 რეგისტრაციის შემდეგ საკუთარ ანგარიშში შესვლა და სარგებლობა შესაძლებელია ავტორიზაციის მეშვეობით. ვებ-გვერდზე ნივთის შეძენა შესაძლებელია რეგისტრაციისა და ავტორიზაციის გარეშეც.

საგარანტიო მომსახურება.

ძვირფასო მომხმარებლებო   შესაძლო გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით , გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ საგარანტიო პირობებს საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი  – ,, მომხმარებელთა უფლებათა კანონში  ‘’ გაწერილი პირობების  გათვალისწინებას . გაყიდვის შემდგომი დაზიანებული  მოწყობილობის უსასყიდლო შეკეთებას ან შეცვლას.

თუ საქონელი ნაკლის მქონე აღმოჩნდა, საგარანტიო მომსახურების მისაღებად მომხმარებელმა   უნდა მიმართოს  შპს ,,ლაგს,,   საგარანტიო ნივთის  შეკეთება  ან შეცვლა უნდა მოხდეს  შესაკეთებელი მოწყობილობის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში წარდგენიდან   40 დღის ვადაში.

მომხმარებელს უფლება აქვს მოითხოვოს ნივთის შეცვლა თუ:

4.1 ნივთს გახსნისთანავე (ყუთიდან ამოღებისთანავე) დაუფიქსირდა ვიზუალური დეფექტი, ან პროდუქტი განსხვავდება შეკვეთილი პროდუქტისგან. შეძენილი ნივთის მიღებისთანავე შეამოწმეთ მისი ვიზუალური მდგომარეობა და სისწორე კურიერის თანდასწრებით

4.2 შეძენილ ნივთს ჩაბარებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში აღმოაჩნდება ქარხნული დეფექტი, მყიდველმა დაზიანებული ნივთი აღნიშნულ ვადაში უნდა წარადგინოს შპს ,,ლაგის “ ოფისში. იმ შემთხვევაში, თუ შპს ,,ლაგი“ შეცვლის აქტით დაადასტურებს ქარხნულ დეფექტს, ნივთი შეიცვლება კომპანიის მიერ დადგენილი წესით. ასეთ შემთხვევაში, მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს პროდუქტი სრული კომპლექტაციით.

4.3 ნივთის ჩაბარებიდან 3 კალენდარული დღის ვადაში პროდუქტზე დადგინდება ქარხნული ხარვეზი და კომპანიის მხრიდან შეუძლებელი იქნება საგარანტიო ნივთის შეცვლა იდენტური მოწყობილობით,  მომხმარებელს დაუბრუნდება გადახდილი თანხა და ნივთი დარჩება კომპანიას. განვადების შემთხვევაში, განვადება გაუქმდება.

ნივთის უკან დაბრუნების დამატებითი პირობები

5.1 “მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონიდან გამომდინარე, მომხმარებელს უფლება აქვს დისტანციურად (ონლაინ) ნივთის შეძენის შემთხვევაში უარი თქვას ხელშეკრულებაზე და უკან დაუბრუნოს საქონელი მოვაჭრეს, საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან 14 დღის ვადაში.

5.2 ნივთის დაბრუნების მნიშვნელოვანი პირობაა რომ მას ქონდეს სასაქონლო სახე, ახლდეს ყველა მაკომპლექტებელი აქსესუარი, მათ შორის ყუთიც და ეტიკეტიც.

5.3 მომხმარებელი ვალდებულია თავად უზრუნველყოს ნივთის დაბრუნება და გასწიოს დაბრუნებასთან დაკავშირებული სრული ხარჯები, მათ შორის ტრანსპორტირება და საჭიროების შემთხვევაში დემონტაჟიც.

5.4 თანხის უკან დაბრუნების დროს ხდება მხოლოდ ნივთის ღირებულების დაბრუნება, შპს. ‘ლაგი’  არ არის ვალდებული მომხმარებელს აუნაზღაუროს მის მიერ ნივთის შეძენისას გადახდილი ტრანსპორტირების, თუ მონტაჟის ან დემონტაჟის საფასური.

მომხმარებელს არ აქვს უფლება ნივთის დაბრუნების თუ:

6.1 მიწოდებული საქონელი ან მომსახურება მომხმარებლის ინდივიდუალური შეკვეთით არის დამზადებული ან აშკარად მის პირად საჭიროებებზეა მორგებული;

6.2 მას მიეწოდა ჰერმეტულად დაცული საქონელი, მისი ჰერმეტულობა მიწოდების შემდეგ დაირღვა და, ამდენად, საქონლის დაბრუნება შეუძლებელია ჯანმრთელობის ან ჰიგიენური ნორმების დაცვის გამო;

6.3 მიწოდებულ იქნა დალუქული აუდიო – ან ვიდეოჩანაწერი ან პროგრამული უზრუნველყოფა და მისი ლუქი მიწოდების შემდეგ დაირღვა;

6.4 პროდუქტს შენარჩუნებული არ აქვს სასაქონლო სახე, სამომხმარებლო თვისებები, პლომბი, საფაბრიკო იარლიყი (ეტიკეტი).

ვალდებულებების გაქარწყლება

7.1 ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შედეგად ქარწყლდება მხარეების მიერ დისტანციური ხელშეკრულების შედეგად ნაკისრი ვალდებულებები.

7.2 მომხმარებელი ვალდებულია მოვაჭრისათვის ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შეტყობინება გააგზავნოს ელ-ფოსტაზ: info@lagishop.ge და თან დაურთოს: სახელი, გვარი, შეკვეთის ნომერი, შეძენის თარიღი.

7.3 შეტყობინებიდან მომხამრებელმა არაუგვიანეს 7 კალენდარული დღის ვადაში უნდა დაუბრუნოს პროდუქტი მოვაჭრეს. პროდუქტის დაბრუნებასთან დაკავშირებული ხარჯები ეკისრება მომხმარებელს. მოვაჭრე ვალდებულია დაუბრუნოს მომხმარებელს პროდუქტის ნასყიდობისათვის გადახდილი თანხა პროდუქტის დაბრუნებიდან 14 დღის ვადაში.

საგარანტიო მომსახურება არ ხორციელდება/უქმდება თუ:                                                         

8.1 გასულია საგარანტიო ვადა;

8.2 არ არის წარმოდგენილი მწარმოებლის საგარანტიო ტალონი (არსებობის შემთხვევაში);

8.3 საგარანტიო ტალონში მონაცემები შეცვლილია, წაშლილია ან გადაკეთებულია;

8.4 საგარანტიო ტალონში და მოწყობილობის კორპუსზე არ იკითხება ან ამძვრალია სერ/ნომერი, იმეი კოდი;

8.5 მოწყობილობას აღენიშნება ვიზუალური ან მექანიკური დაზიანება/დეფექტი;

8.6 მოწყობილობა გამოიყენებოდა მისი დანიშნულების შეუსაბამო მიზნ(ებ)ით, არასაყოფაცხოვრებო დანიშნულებისათვის;

8.7 დაზიანებულია ან ამძვრალია პლომბი ან ლუქი;

8.8 დარღვეულია მწარმოებლის მიერ მოწყობილობაზე თანდართული შენახვისა და მოხმარების წესი;

8.9 დაზიანება გამოწვეულია კომპიუტერული ვირუსის ან შეუსაბამო ფაილ(ებ)ის მიერ;

8.10 დაზიანება გამოწვეულია ელ.ქსელის გაუმართაობით (ძაბვის ცვლილება მეტია ან ნაკლებია 220-230 ვოლტზე) მექანიზმის დანესტიანებით, კოროზიით, მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, ექსპლუატაციის და შენახვის წესების/პირობების დარღვევით, არაკომპეტენტური პირის მიერ ჩატარებული არაკვალიფიკაციური სარემონტო/სამონტაჟო სამუშაოების შედეგად.

8.11 გარანტია არ ვრცელდება პროგრამულ უზრუნველყოფაზე, სისტემური ბლოკის კვების ბლოკზე, ნივთის ელემენტზე, ხუთ პიქსელამდე დაზიანებაზე, მეხსიერების ბარათზე, სადენებზე, გადამყვანებზე, სამუხტ მოწყობილობასა და სხვა აქსესუარებზე.

მიწოდების პირობები

მიმწოდებელი კომპანია

9.1 შ.პ.ს  ,,ლაგის,, ინტერნეტ მაღაზიით შეძენილ შენაძენს ადგილზე მოგაწვდით  შუამვალი გადამზიდავი კომპანია.

მიწოდების ფასები და ვადა

10.1 მიწოდება საქართველოს ფარგლებში – 10 ლარი. სტანდარტული მიწოდების პერიოდი შეადგენს 1-5 სამუშაო დღეს. გაუთვალისწინებელი შემთხვევების გამო შესაძლოა მიწოების ვადა გაიზარდოს რის შესახებაც გაცნობებთ ოპერატორი.

ნივთის დაზიანების რისკი

11.1 გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით,  გზავნილის შეფუთვის დაზიანების შემთხვევაში, მომხარებელს უფლება აქვს სატრანსპორტო კომპანიისგან არ ჩაიბაროს გზავნილი. მოხმარებელი ვალდებულია  სატრანსპორტო აგენტთან ერთად გახსნას გზავნილი მის ჩაბარებამდე, დარწმუნდეს მის დაუზიანებლობაში და მხოლოდ ამის შემდეგ მოაწეროს ხელი გზავნილის ჩაბარების დოკუმენტს. ჩაუბარებლობის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა აცნობოს მომხმარებელმა კომპანია „ლაგს“  ცხელი ხაზის მეშვეობით 0322 2425060

11.2 გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ როგორც ვიზუალური დეფექტი, ისე ნივთის სისწორე აღმოჩენილი უნდა იქნას  აუცილებლად კურიერის თანდასწრებით;  ამიტომ თუკი საკურიერო კომპანიის წარმომადგენლის მხრიდან ადგილიდანვე არ მოხდება ჩვენთან დაკავშირება, ხარვეზის არსებობის შეტყობინების მიზნით,  მომხმარებლის მხრიდან მოთხოვნილი გადაცვლა, ან უკან დაბრუნება არ დაკმაყოფილდება.

შეცდომით, მიღებული პროდუქცია

12.1 მომხმარებელი ვალდებულია შეამოწმოს ნივთის მოდელი, თუ რაოდენობის სისწორე კურიერის თანდასწრებით და შემდეგ მოაწეროს ხელი ჩაბარების აქტს. შეცდომით მიღებული შეკვეთის შემთხვევაში, მომხმარებელმა უარი უნდა თქვას ნივთის ჩაბარებაზე და კურიერის თანდასწრებით უნდა დაგვიკავშირდეს ცხელ ხაზზე: 0322 425060

ნივთის დაკარგვის რისკი

13.1 თუ შეკვეთიდან 1-5 სამუშაო დღის ვადაში არ მოგაწოდათ ნივთი გადამზიდმა კომპანიამ, გთხოვთ, დაუყონებლივ მოგვწეროთ ელ-ფოსტის მეშვეობით: Info@lagishop.ge ან დაგვიკავშიდეთ ცხელ ხაზზე: 0322 425060

ნივთის აწყობა/მონტაჟი

14.1 გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ კურიერი არ არის პასუხისმგებელი ნივთის აწყობაზე. თუ პროდუქტის შემოწმებისთვის საჭიროა ნივთის აწყობა, ამას აკეთებს თავად მომხმარებელი (ყველა პროდუქტს მოყვება დეტალური ანოტაცია/ინსტრუქცია და შეძენამდე ასევე შეგიძლიათ დეტალური ინფორმაცია მიიღოთ ჩვენი წარმომადგენლისგან  0322 425060

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

რას გულისხმობს ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და როგორ ვიყენებთ თქვენს შესახებ ინფორმაციას: ჩვენი (შემდგომში „ჩვენ“, „ჩვენი“, „კომპანია“ და „ლაგი“ ნიშნავს შპს „ლაგს“) კონფიდენციალურობის პოლიტიკა განმარტავს თუ როგორ ხდება თქვენს შესახებ პერსონალური ინფორმაციის შეგროვება, გამოყენება, გაზიარება და დაცვა ჩვენს მიერ. თუ ჩვენი მხრიდან მოხდება ამ პოლიტიკის განახლება, ნებისმიერი ასეთი ცვლილება გამოქვეყნდება ჩვენს ვებ გვერდზე

*დამუშავებაზე უფლებამოსილი პირი – აღნიშნავს იურიდიული პირს ან საჯარო დაწესებულებას, რომელიც მონაცემებს ამუშავებს ჩვენთვის ან ჩვენი სახელით;

*თქვენ – აღნიშნავს ფიზიკურ პირს, რომელიც სარგებლობს, განიზრახა ან ინტერესი გამოხატა, რომ ესარგებლა ჩვენი პროდუქტით ან მომსახურებებით, ასევე წარმომადგენლებს ან მესამე პირებს, რომლებიც დაკავშირებულია თქვენთან და რომელთა შესახებაც თქვენ შეგვატყობინეთ ან სათანადოდ მიგვითითეთ;

* მონაცემთა დამუშავება – აღნიშნავს მონაცემთა მიმართ ჩვენს მიერ (ან დამუშავებაზე უფლებამოსილი პირის მიერ ჩვენთვის ან ჩვენი სახელით) შესრულებულ ნებისმიერ მოქმედებას, როგორც ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით ან მის გარეშე, მათ შორის, მონაცემების შეგროვებას, მოპოვებას, მათზე წვდომას, ვიდეომონიტორინგს, აუდიომონიტორინგს, ორგანიზებას, დაჯგუფებას, სისტემატიზაციას, ურთიერთდაკავშირებას, შენახვას, შეცვლას, აღდგენას, გამოთხოვას, გაზიარებას, გამოყენებას, დაბლოკვას, წაშლას ან განადგურებას

* ჩვენ ორიენტირებული ვართ დავიცვათ თქვენი პერსონალური მონაცემები და მკაფიოდ ვაცნობიერებთ, რომ ის პერსონალური მონაცემები, რომელსაც ჩვენ გვანდობთ მათი შინაარსიდან და ბუნებიდან გამომდინარე, ფასეული და მნიშვნელოვანია თქვენთვის, შესაბამისად ჩვენი უპირველესი პასუხისმგებლობაა მათი დაცვა და საიდუმლოების უზრუნველყოფა.

* წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში, ჩვენ დაწვრილებით განგიმარტავთ თუ რა სახეობების მონაცემებს ვამუშავებთ, როგორ ხდება ჩვენ მიერ თქვენს შესახებ მონაცემების შეგროვება, როგორ მუშავდება მონაცემები, როდესაც თქვენ სარგებლობთ ჩვენი მომსახურებით და ყიდულობთ ჩვენგან პროდუქტს, რა საფუძვლითა და მიზნით ვიყენებთ თქვენ მონაცემებს და ვისთან ხდება მათი გაზიარება. ასევე, განგიმარტავთ მონაცემებთან დაკავშირებულ თქვენ უფლებებს და იმ პირობებს თუ როგორ შეიძლება ამ უფლებებით სარგებლობა.  გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვასრულებთ მონაცემთა დაცვის შესაბამის კანონმდებლობის მოთხოვნებს. ჩვენ მოწოდებული ვართ დავიცვათ მონაცემთა დამუშავებისას მაღალი ეთიკური და მორალური სტანდარტები, რადგან გვჯერა, რომ კომუნიკაციის და პირადი ცხოვრების საიდუმლოება წარმოადგენს ადამიანის ერთ-ერთ ფუნდამენტურ უფლებას და აქედან გამომდინარე ჩვენი ვალია დავიცვათ და სიფრთხილით მოვეკიდოთ თქვენ პერსონალურ მონაცემებს.

* თქვენ ჩვენთან გამოხატეთ განზრახვა ან გააფორმეთ ხელშეკრულება ჩვენი მომსახურების მიწოდების ან პროდუქტის შეძენის მიზნით. ამ შემთხვევაში თქვენი მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია თქვენთან გასაფორმებელი ან გაფორმებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესასრულებლად. მაგალითად, ჩვენ გვჭირდება თქვენი მონაცემები, თქვენი მომსახურების საფასურის დასარიცხად, თქვენთვის ჩვენი პროდუქტებისა და მომსახურებების მიწოდების უზრუნველსაყოფად.

ჩვენ გვაქვს ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესის დაცვის უფლება, თავი დავიცვათ არამართლზომიერი, თაღლითური ქმედებებისაგან, დავიცვათ ჩვენი საკომუნიკაციო ქსელი, მოვითხოვოთ მომხმარებლების მხრიდან ვალდებულებების შესრულება. ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესია ასევე, განვავითაროთ და დავხვეწოთ ჩვენი მომსახურებები, გავამრავალფეროვნოთ შეთავაზებული პროდუქტები და საქმიანობა. აღნიშნული გულისხმობს არსებული მომსახურებების გაუმჯობესებას და ახალი მოთხოვნადი მომსახურებების დანერგვას, ჩვენი მომხმარებლებისათვის მორგებული, როგორც მომსახურებების, ასევე პროდუქტის თქვენთვის შეთავაზებას.

მონაცემთა დამუშავება საჭიროა საქართველოს კანონმდებლობით ჩვენთვის დაკისრებული მოვალეობების შესასრულებლად. მაგალითად, კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ჩვენ უნდა მოვახდინოთ თქვენი, როგორც მომსახურების მიმღების ზუსტი იდენტიფიცირება, ასევე ჩვენ გვჭირდება დავაკვირდეთ თქვენთვის გაწეულ მომსახურებებს, მათ მოცულობას, საფასურის ზუსტად დასაანგარიშებლად და დასარიცხად, მომსახურების ხარვეზის აღმოსაფხვრელად და სავალდებულო ხარისხობრივი მაჩვენებლების შესასრულებლად და მომსახურების გასაუმჯობესებლად,

კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მოქმედების სფერო

* წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ეხება ნებისმიერ ფიზიკურ პირს (და არა იურიდიულ პირებს) რომელთა მონაცემები მუშავდება ჩვენს მიერ მომსახურების მიწოდების ფარგლებში.

* იმ მომენტიდან, როდესაც თქვენ ხდებით ჩვენი მომხმარებელი, ჩვენ ვაგროვებთ შემდეგი კატეგორიის მონაცემებს თქვენ შესახებ, კერძოდ:  საიდენტიფიკაციო და საკონტაქტო მონაცემები: ეს არის ინფორმაცია, რომლითაც ხდებაØ თქვენი იდენტიფიცირება და თქვენთან კომუნიკაცია (სახელი და გვარი, მისამართი, საკონტაქტო (მობილური) ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, კოდური სიტყვა, არსებობის შემთვევაში დღგ-ს გადამხდელის ნომერი, ჩვენ პორტალზე რეგისტრირებული სახელი და სხვა იდენტიფიკატორი). მოქალაქეობა, პირადობის ნომერი, დაბადების თარიღი, სქესი, ასაკი, თქვენი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ინფორმაცია და მასში აღბეჭდილი ფოტოსურათი და დამატებით, სპეციალურად გადაღებული ფოტოსურათი ანდა ვიზუალური გამოსახულება, მათ შორის მოძრავი ვიდეო გამოსახულება;  პირადი ნომერი: პირადი 11 ნიშნა ნომერი ან დოკუმენტის ნომერი, რაც აღნიშნულიაØ თქვენ პირადობის დამადასტურებელ მოწმობაში ან პასპორტში;

* როგორ ვაგროვებთ თქვენ შესახებ მონაცემებს

* ძირითადად ჩვენ ვაგროვებთ თქვენ შესახებ მონაცემებს, როდესაც:

* თქვენ განიზრახეთ ან რეგისტრირდებით როგორც მომხმარებელი, ჩვენი პროდუქტების და მომსახურებების მისაღებად

* ჩვენგან იძენთ რაიმე პროდუქტს ან მომსახურებას (მათ შორის, პროდუქტების ან მომსახურების შეძენა ჩვენი ვებ-გვერდიდან ონლაინ რეჟიმში, ჩვენი პორტალით, სატელეფონო კომუნიკაციის საშუალებით, მათ შორის დისტანციური გარიგების გზით, სხვა საცალო რეალიზაციის პუნქტში ან ნებისმიერი სხვა ფორმით, რაც გამოყენებული იქნება ჩვენ მიერ;

* თქვენ ახორციელებთ ჩვენი რომელიმე მომსახურების გამოწერას (რეგისტრირდებით სერვისის გამომწერად);

* როგორ ხდება მონაცემების გაზიარება მესამე პირებთან

* ჩვენ ვახდენთ თქვენი პერსონალური მონაცემების გაზიარებას სხვადასხვა კატეგორიის ჩვენ ქვეკონტრაქტორებთან, მიმწოდებლებთან, პარტნიორებთან, კონტრაქტორებთან, თანადამუშავებაზე პასუხისმგებელ პირებთან, საჯარო დაწესებულებებთან და სხვა მესამე პირებთან. როდესაც თქვენ  მოიხმართ ჩვენს პროდუქტს ან მომსახურებას, ჩვენი მხრიდან ხდება მონაცემების გაზიარება იმ მესამე პირებთან, რომლებიც მონაწილეობენ, თანამშრომლობენ ან ჩართული არიან ჩვენთან ერთად პროდუქტის ან მომსახურების შექმნაში. ჩვენ ვუზიარებთ პერსონალურ მონაცემებს საჯარო დაწესებულებებს, როდესაც ეს ვალდებულება დადგენილია კანონით. ცალკეულ შემთხვევებში, მონაცემთა გაზიარება ეფუძნება თქვენს მიერ გაცხადებულ თანხმობას ან როდესაც ამას ჩვენ მივიჩნევთ ადეკვატურ და რელევანტურ ზომად ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესესის გათვალისწინებთ.

* მონაცემები შესაძლებელია გაზიარებული იქნეს საჯარო დაწესებულებებთან მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი სამართლებრივი მოთხოვნის შესრულების უზრუნველსაყოფად.

მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების თანახმად, სამართლებრივი მოთხოვნის ფარგლებში, მონაცემები შეიძლება გაზიარებული იქნეს:

სასამართლო ორგანოებისათვის;  სამართალდამცავი, კონტრდაზვერვის, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურებისათვის;Ø  პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურისათვის;Ø  საგადასახადო ორგანოებისათვის;Ø  კონკურენციის სააგენტოსთვის;Ø

როდესაც თქვენ განზრახული გაქვთ გახდეთ მომხმარებელი (გარიგების დადების მიზნები) რა სახეობის მონაცემებს ვიყენებთ?

თქვენგან მოპოვებული მონაცემები: საიდენტიფიკაციო და საკონტაქტო მონაცემები, პირადი ნომერი, პირადი მახასიათებლები, მონაცემები მომხმარებლის აქტივობების შესახებ. დაგენერირებული მონაცემები: შიდა იდენტიფიკატორები, ტექნიკური იდენტიფიკატორები. რა საფუძველს ეყრდნობა დამუშავება?

მონაცემთა დამუშავების აუცილებლობა მონაცემთა სუბიექტთან დადებული გარიგებით ნაკისრი ვალდებულების შესასრულებლად ან მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნით გარიგების დასადებად (პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი)

კანონმდებლობით დაკისრებული მოვალეობების შესასრულებლად (პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი), კერძოდ ჩვენი მოვალეობა მოვახდინოთ მომხმარებლის ზუსტი იდენტიფიცირება. რა ვადით ვამუშავებთ ამ მიზნით?

ჩვენ ვინახავთ ამ მიზნით დამუშავებულ მონაცემებს, რა პერიოდიც თქვენ წარმოადგენთ ჩვენ მომხმარებელს და ჩვენთან ხელშეკრულების შეწყვეტიდან დამატებით 4

ვისთან ხდება ამ მონაცემების გაზიარება? ამ მიზნით დამუშავებული მონაცემები შესაძლებელია გაზიარებული იქნეს ჩვენი იმ პარტნიორი კომპანიებისათვის, რომლებიც ჩართულია თქვენთვის პროდუქტებისა და მომსახურების მიწოდების პროცესში,  ასევე, შესაბამისი კანონისმიერი მოვალეობის შესაბამისად, სამართლებრივი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად, სანამ ჩვენი მომხმარებელი გახდებით ჩვენ ვალდებული ვართ დავამუშავოთ როგორც თქვენგან მოპოვებული მონაცემები, ასევე ჩვენ მიერ დაგენერირებული მონაცემები (მაგალითად: თქვენთვის რეგისტრაციის ნომრის, საკონტაქტო ტელეფონის ნომრის ან შიდა იდენტიფიკატორის მინიჭება), რომელიც გვესაჭიროება თქვენგან კონკრეტულად მოთხოვნილი პროდუქტებისა და მომსახურებების ხელმისაწდვომობის შესაფასებლად, მისაწოდებლად და შესაბამისი ხელშეკრულების გასაფორმებლად.

მოკრეფის (თანხების ამოღების) პროცესი

რა სახეობის მონაცემებს ვიყენებთ?

თქვენგან მოპოვებული მონაცემები: საიდენტიფიკაციო და საკონტაქტო მონაცემები, პირადი ნომერი და პირადი მახასიათებლები, მონაცემები მომხმარებლის აქტივობების შესახებ. დაგენერირებული მონაცემები: შიდა იდენტიფიკატორები, პროდუქტისა და მომსახურების  მონაცემები, რა საფუძველს ეყრდნობა დამუშავება?

მონაცემთა დამუშავების აუცილებლობა განპირობებულია მონაცემთა სუბიექტთან დადებული გარიგებით ნაკისრი ვალდებულების შესასრულებლად (პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი). რა ვადით ვამუშავებთ ამ მიზნით? ამ მიზნით მონაცემებს ვამუშავებთ იმ პერიოდით, რა პერიოდითაც თქვენ წარმოადგენთ ჩვენ მომხმარებელს და ჩვენთან ხელშეკრულების შეწყვეტიდან დამატებით 4 წელი, მათ შორის ფინანსური და საგადასახადო ანგარიშგების მიზნებისათვის.

დისტანციური იდენტიფიკაციის/ვერიფიკაციის პროცესი

რა სახეობის მონაცემებს ვიყენებთ?

თქვენგან მოპოვებული მონაცემები: საიდენტიფიკაციო და საკონტაქტო მონაცემები. მესამე პირებისაგან მოპოვებული მონაცემები: საიდენტიფიკაციო და საკონტაქტო მონაცემები. რა საფუძველს ეყრდნობა დამუშავება? მონაცემთა დამუშავება საჭიროა ელექტრონული კომუნიკაციების კანონმდებლობით დაკისრებული მოვალეობების შესასრულებლად (პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი), კერძოდ ჩვენი მოვალეობა მოვახდინოთ მომხმარებლის ზუსტი იდენტიფიცირება და ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესი (პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტი) დისტანციური გარიგების გაფორმების ფარგლებში მოვახდინოთ პირის იდენტიფიკაცია და ვერიფიკაცია, თაღლითური შემთხვევების პრევენციის მიზნით, მათ შორის მესამე პირთა მიერ შეთავაზებული იდენტიფიკაციის/ვერიფიკაციის მომსახურების გამოყენებით. რა ვადით ვამუშავებთ ამ მიზნით? ამ მიზნით მონაცემებს ვამუშავებთ იმ პერიოდით, რა პერიოდითაც თქვენ წარმოადგენთ ჩვენ მომხმარებელს და ჩვენთან ხელშეკრულების შეწყვეტიდან დამატებით 4 წელი.

ვისთან ხდება ამ მონაცემების გაზიარება?

აღნიშნული მონაცემები იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაციის პროცესში გაზიარებულია იდენტიფიკაციის/ვერიფიკაციის მომსახურების მიმწოდებელთან, რომელიც ამ შემთხვევაში წარმოადგენს დამუშავებაზე უფლებამოსილ პირს. როგორ შეიძლება უარი თქვათ? უარის თქმა თქვენ შეგიძლიათ უშუალოდ თქვენი ქმედებით, როდესაც თავს შეიკავებთ დისტანციური გარიგების გაფორმებისაგან. ელექტრონული კომუნიკაციის შესახებ კანონის შესაბამისად, ჩვენ ვალდებული ვართ მოვახდინოთ მომხმარებლის ზუსტი იდენტიფიკაცია, ისევე როგორც როდესაც ფორმდება დისტანციური გარიგება (გარიგება ფორმდება ჩვენსა და მომხმარებლის ერთდროული ფიზიკური დასწრების გარეშე) აქტუალური რჩება მომხმარებლის იდენტიფიკაციის   აუცილებლობა დისტანციური კომუნიკაციის საშუალების გამოყენებით, რა შემთხვევაშიც შესაძლებელია ჩვენ გამოვიყენოთ მესამე პირთა შეთავაზებული იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაციის მომსახურება.

ელექტრონული ხელმოწერის პროცესი

 რა სახეობის მონაცემებს ვიყენებთ?

თქვენგან მოპოვებული მონაცემები: საიდენტიფიკაციო და საკონტაქტო მონაცემები. დაგენერირებული მონაცემები: შიდა იდენტიფიკატორები, ტექნიკური იდენტიფიკატორები, ბიომეტრიული მონაცემები. რა საფუძველს ეყრდნობა დამუშავება? მონაცემთა დამუშავება საჭიროა ელექტრონული კომუნიკაციების კანონმდებლობით დაკისრებული მოვალეობების შესასრულებლად (პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი), კერძოდ ჩვენი მოვალეობა მოვახდინოთ მომხმარებლის ზუსტი იდენტიფიცირება და ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესი (პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტი) დავადგინოთ და გამოვიყენოთ მომხმარებლის თანხმობის დამადასტურებელი მექანიზმი ელექტრონული ხელმოწერის საშუალებით ელექტრონული კომუნიკაციების და ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ კანონმდებლობის შესაბამისად. რა ვადით ვამუშავებთ ამ მიზნით?

ამ მიზნით მონაცემებს ვამუშავებთ იმ პერიოდით, რა პერიოდითაც თქვენ წარმოადგენთ ჩვენ მომხმარებელს და ჩვენთან ხელშეკრულების შეწყვეტიდან დამატებით 4 წელი. ვისთან ხდება ამ მონაცემების გაზიარება? ელექტრონული ფორმით გარიგების გაფორმების პროცესში დაგენერირებული ბიომეტრიული მონაცემები გაზიარებულია განვითარებული ელექტრონული ხელმოწერის მომსახურების მიმწოდებელ კომპანიასთან, რომელიც უზრუნველყოფს ელექტრონული ხელმოწერის გენერაციის პროცესს და მონაცემების შიფრაციას, ისევე როგორც გაზიარებულია სსიპ სახელწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსათვის, რომელიც გასცემს შესაბამის ელექტრონული ხელმოწერის სერტიფიკატებს. ხელმოწერის ექსპერტიზის ჩატარების აუცილებლობის შემთხვევაში მონაცემების შესაძლოა ასევე გადაეცეს საექსპერტო ბიუროს. როგორ შეიძლება უარი თქვათ? უარის თქმა თქვენ შეგიძლიათ უშუალოდ თქვენი ქმედებით, რა დროსაც უარს აცხადებთ ელექტრონული ფორმით (ელექტრონული დოკუმენტის გამოყენებით) ჩვენი მომსახურების ხელშეკრულების გაფორმებაზე, რა დროსაც თქვენ შესაძლებელია გააფორმოთ ჩვენთან ხელშეკრულება მატერიალური ფორმით. ხელმოწერის ბიომეტრიული მონაცემების დამუშავება გულისხმობს სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული ელექტრონული ხელმოწერის კრიპტოგრაფიული გასაღებების სერტიფიკატის მეშვეობით მონაცემთა სუბიექტის ელექტრონული ხელმოწერის შემდეგ შექმნილი ელექტრონული დოკუმენტის დაგენერირებას,  სადაც უცვლელი სახით ინახება ხელმოწერის მომენტში მომხმარებლის მიერ განხორციელებული ხელმოწერის დაფაზე გამოსახული ტექსტი და ხელმოწერის ბიომეტრიული მონაცემები დაშიფრული სახით. ბიომეტრიული მონაცემები ხდება ელექტრონული დოკუმენტის განუყოფელი ნაწილი. ხელმოწერის ბიომეტრიული მონაცემების დეშიფრაციისათვის განსაზღვრული კრიპტოგრაფიული დახურული გასაღები კომპანიისათვის და ელექტრონული ხელმოწერის მომსახურების მიმწოდებელი კომპანიისათვის არ არის ხელმისაწვდომი და იგი გააჩნია მხოლოდ სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს. საჭიროების შემთხვევაში, რაც მაგალითად გულისხმობს შემთხვევას, როდესაც მომხმარებელი სადავოდ ხდის მიერ მიერ განხორციელებული ხელმოწერის ნამდვილობას, აღნიშნული მონაცემების დეშიფრაცია განხორციელდება მხოლოდ ექსპერტიზის ჩატარების მიზნით, ავტორიზებული საექსპერტო ბიუროს მიერ, იმგვარად, რომ ჩვენ და ელექტრონული ხელმოწერის მომსახურების მიმწოდებელს არ გვექნება რაიმე სახის წვდომა აღნიშნულ მონაცემებთან. ხელმოწერის ბიომეტრიული მონაცემების დამუშავების მიზანია ჩვენი და შესაბამის მომხმარებლებს შორის გაფორმებული გარიგებისას, ხელმომწერი პირის იდენტიფიცირება, ელექტრონული ფორმით გარიგების გაფორმება და ამ პროცესის გამარტივება.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია:

ელექტრონული ხელმოწერისას დაგენერირებული ელექტრონული დოკუმენტის შექმნის პროცესში ჩვენ არ გვაქვს წვდომა ელექტრონული ხელმოწერის ბიომეტრიულ მონაცემებზე. ჩვენ და ელექტრონული ხელმოწერის მომსახურების მიმწოდებელი კომპანიის მიერ მუშავდება მხოლოდ ის საჭირო მეტაინფორმაცია, რომელიც უზრუნველყოფს ელექტრონული დოკუმენტის გენერირებას და ელექტრონული დოკუმენტის მართვის სისტემის ფუნქციონირებას, ისევე როგორც ამ მონაცემების გადაცემას/მიმოცვლას, რა დროსაც ჩვენი საკომუნიკაციო ქსელი და ელექტრონული ხელმოწერის მომსახურების მიმწოდებელი კომპანიის პლატფორმა წარმოადგენს მხოლოდ კომუნიკაციის შინაარსის უბრალო გადამცემ არხს. საჭიროების შემთხვევაში, ამ მონაცემებზე წვდომა, სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მეშვეობით აქვს მხოლოდ შესაბამის ავტორიზებულ საექსპერტო ბიუროს.

ანგარიშისა და გადასახადების (მათ შორის, მომსახურების საფასურის) შესახებ მონაცემები – ინახება კომუნიკაციის განხორციელებიდან არაუმეტეს 4 წელი. ვისთან ხდება ამ მონაცემების გაზიარება? ამ მიზნით დამუშავებული მონაცემები მუშავდება ჩვენი კომპანიის ფარგლებში და შესაბამისი სამართლებრივი ვალდებულების არსებობისას შესაძლებელია გაზიარებული იქნეს:

სასამართლოსთვის;Ø  პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურისათვის;Ø  კონკურენციის სააგენტოსათვის;Ø  სამართალდამცავი ორგანოებისათვის, დაØ  სხვა ორგანოებისა და სამსახურებისათვის, საქართველოს მოქმედიØ კანონმდებლობით დადგენილი მოთოხვნების შესაბამისად.

თქვენ უფლება გაქვთ, გაეცნოთ ზემოთ აღწერილი პუნქტით გათვალისწინებულ მონაცემებს ან /და მიიღოთ მათი ასლები თქვენი მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა, გარდა იმ შემთხვევისა. ეს ვადა განსაკუთრებულ შემთხვევებში და შესაბამისი დასაბუთებით შეიძლება გაგრძელდეს არაუმეტეს 10 სამუშაო დღით, რის შესახებაც თქვენ დაუყოვნებლივ გეცნობებათ. მოითხოვოთ თქვენ შესახებ მონაცემების გასწორება, განახლება და შევსება (ეს ეხება იმ შემთხვევას, როდესაც თქვენ აღმოაჩენთ, რომ ცალკეული თქვენი მონაცემი მცდარი, არაზუსტი ან არასრულია). თქვენგან დამოუკიდებლად, თუ ჩვენ აღმოვაჩინეთ მსგავსი შემთხვევები, ჩვენ ჩვენივე ძალისხმევით და თქვენ ჩაურევლად მოვახდენთ აღნიშნული მონაცემების გასწორება, განახლება ან შევსებას და შეგატყობინებთ ამის შესახებ თქვენ, გარდა იმ შემთხვევებისა თუ ამგვარი მონაცემების გასწორება, განახლება ან შევსება ტექნიკური შეცდომის გასწორებას ან აღმოფხვრას უკავშირდება; თქვენს მიერ ზემოთ აღწერილი მოთხოვნის წარდგენიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა, ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მონაცემების გასწორებას, განახლებას ან/და შევსებას ან თქვენ გაცნობებთ მოთხოვნაზე უარის თქმის საფუძვლების შესახებ და მიგითითებთ უარის გასაჩივრების წესს. თუ ჩვენ თქვენგან დამოუკიდებლად გამოვავლენთ, რომ ჩვენ ხელთ არსებული მონაცემები მცდარი, არაზუსტი ან/და არასრულია, ჩვენ, გონივრულ ვადაში, მოვახდენთ მონაცემთა გასწორებას, განახლებას ან/და შევსებას და მათი გასწორებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში ამის შესახებ შეგატყობინებთ თქვენ. ჩვენ არ გვაქვს შეტყობინების ვალდებულება, თუ მონაცემების გასწორება, განახლება ან/და შევსება ტექნიკური შეცდომის გასწორებას/აღმოფხვრას უკავშირდება.

ჩვენ მიერ მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებული  თქვენი უფლებები შეიძლება შეიზღუდოს თუ ეს პირდაპირ არის გათვალისწინებული საქართველოს კანონმდებლობით, ამით არ ირღვევა ადამიანის ძირითადი  უფლებები და თავისუფლებები, ეს არის აუცილებელი და პროპორციული ზომა დემოკრატიულ საზოგადოებაში

  1. მონაცემთა დამუშავების სავალდებულოობა

 

1.1 ჩვენს მიერ თქვენთვის შეთავაზებული და გაწეული მომსახურების და პროდუქტების მიწოდების ფარგლებში, ჩვენ როგორც დამუშავებაზე პასუხისმგებელ პირი, მოქმედი კანონმდებლობიდან გამომდინარე, ვითხოვთ თქვენგან გარკვეული მონაცემების მიწოდებას, გარდა უშუალოდ თქვენგან შეგროვებული/მოპოვებული მონაცემებისა თქვენთვის მომსახურების მიწოდების ფარგლებში, ჩვენ ვახდენთ გარკვეული მონაცემების გენერირებას და წარმოებას, იმ მონაცემებზე დაყრდნობით რაც მოვიპოვეთ თქვენგან, ისევე როგორც გარკვეულ შემთხვევებში ვიღებთ მონაცემებს მესამე პირებისაგან.

1.2 ჩვენი მხრიდან პროდუქტის ან მომსახურების მიწოდებისას, თუ გარკვეული მონაცემების დამუშავება გარდა ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესისა, გამომდინარეობს კანონის მოთხოვნიდან, როგორიცაა შემთხვევები, როდესაც მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია მონაცემთა სუბიექტთან დადებული გარიგებით ნაკისრი ვალდებულების შესასრულებლად ან მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნით გარიგების დასადებად (პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი), ან მონაცემთა დამუშავება საჭიროა დამუშავებისთვის პასუხისმგებელი პირის მიერ საქართველოს კანონმდებლობით მისთვის დაკისრებული მოვალეობების შესასრულებლად (პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი); ან თუ მონაცემთა დამუშავება გათვალისწინებულია კანონით (პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი) თქვენი მხრიდან მოთხოვნის შემთხვევაში, კერძოდ მოთხოვნა: 1. მონაცემების დამუშავების შეწყვეტა, წაშლა ან განადგურებაზე; 2. მონაცემთა დაბლოკვაზე, ავტომატურად გამოიწვევს ჩვენი მხრიდან ხელშეკრულების შეწყვეტის და შესაბამისი მომსახურებების შეჩერებას, რის შესახებაც თქვენ მომსახურების შეწყვეტამდე გაგაფრთხილებთ.

1.3 თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ გარკვეული მონაცემების დამუშავებაზე, ეს ეხება იმგვარი მონაცემთა დამუშავების შემთხვევებს, როდესაც ის ეყრდნობა თქვენ მიერ გაცემულ თანხმობას.

1.4 როდესაც მონაცემთა დამუშავებას ვახორციელებთ კანონის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, თქვენი მოთხოვნა მონაცემთა წაშლაზე ან განადგურებაზე არ დაკმაყოფილდება, რადგან ეს მონაცემები,  კანონით დადგენილი წესით და დაშვებულ ფარგლებში უნდა შევინახოთ. რაც შეეხება თქვენ მოთხოვნას მონაცემთა დამუშავების შეწყვეტაზე, თუ ამ მონაცემების დამუშავება გამომდინარეობს კანონის მოთხოვნებიდან, მონაცემების დამუშავება შეწყდება თუმცა კანონის მოთხოვნებიდან გამომდინარე მათი შენახვის ვალდებულება რჩება ამ კანონით დადგენილი წესით და დაშვებულ ფარგლებში.

გასაჩივრების უფლება

2.1 თქვენ უფლება გაქვთ წინამდებარე პოლიტიკის ან მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებებისა და დადგენილი წესების დარღვევის შემთხვევაში მიმართოთ ჩვენ მონაცემთა დაცვის ოფიცერს ხოლო, თუკი ჩვენი მონაცემთა დაცვის ოფიცერთან მიმართვის შემდგომ, ჩვენ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით მიგაჩნიათ, რომ თქვენი უფლებები ვერ განხორციელდა სათანადოდ ან დარღვეული უფლებების აღდგენა არ მოხდა, კანონით დადგენილი წესით მიმართოთ თქვენი არჩევანით, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს ან სასამართლოს.

2.2 თქვენი არჩევანით, კანონით დადგენილი წესით თქვენ უფლება გაქვთ ასევე პირდაპირ მიმართოთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს ან სასამართლოს